ประกาศศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์ข้าว)

- ประกาศศูนย์วิจัยข้าวแพร่!!! เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์ข้าว)