ประกาศ สำนักบริหารกลาง เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 ตำแหน่ง

ประกาศ สำนักบริหารกลาง

เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ  2 ตำแหน่ง 

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  1 ตำแหน่ง (ปฏิบัติหน้าที่แทน)

     - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

     - สาขาวิชาการบัญชี และ สาขาบริหารธุรกิจ

     - อายุ 20 ปีขึ้นไป  เพศชาย/หญิง

     -  อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

2. นักวิชาการพัสดุ  1 ตำแหน่ง (ปฏิบัติหน้าที่แทน)

     - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

     - สาขาวิชาการบัญชี และ สาขาบริหารธุรกิจ

     - อายุ 20 ปีขึ้นไป  เพศชาย/หญิง

     -  อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

      โดยสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานสำคัญ ณ กลุ่มการคลัง สำนักบริหารกลาง  ห้องพัสดุ 104 ชั้น 1 อาคารกรมการข้าว ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 26 กันยายน 2560