ประกาศศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์ข้าว)

- ประกาศศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์ข้าว)