การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ที่ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานของกรมการข้าว

รายละเอียดเพิ่มเติม