ประกาศ กองตรวจสิบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติการด้านผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

ประกาศ กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน

ด้านผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

 

ดาวน์โหลด