ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรจัดจ้างเหมาบริการ

ศูนย์วิจัยข้าวแพร่!!! เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรจัดจ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยนักวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ)