ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน (ผู้ช่วยนักวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ)

ศูนย์วิจัยข้าวแพร่!!! เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ (ผู้ช่วยนักวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ)