ประกาศสำนักบริหารกลาง เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประกาศ

 

สำนักบริหารกลาง

 

 

เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงาน

การเงินและบัญชี


     ด้วยงานการเงิน มึความประสงค์จะรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน 10,500 บาท  จำนวน 1 อัตราจากผู้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ โดยสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานสำคัญ ณ กลุ่มการคลัง สำนักบริหารกลาง กรมการข้าวตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เพื่อทำสัญญาจ้างเข้าทำงาน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป