ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว

ประกาศ กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 

ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

ผู้ผ่านการคัดเลือก :

1.นางสาวเรือนแก้ว เสนภูงา
2.สิบเอกหญิงจิตราภรณ์ ลิอ่อนรัมย์
3.นางสาวอรพรรณ โชติชื่น
4.นางสาวสุกัญญา คล้ายสุพรรณ
5.นางสาวพฤษวัลย์ เพิ่มนาม
6.นายสันติพจน์ กาบแก้ว
7.นางสาวจุฑารัตน์ สนธิรอด
8.นางสาวพรนภา กลัดมี

 

 

หมายเหตุ
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว จะติดต่อกลับเพื่อแจ้งวันเริ่มปฏิบัติงานอีกครั้ง
ทั้งนี้ เมื่อได้รับการติดต่อกลับแล้วให้มารายงานตัว ณ กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ชั้น 4 อาคารกรมการข้าว
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-5615386