ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาและส่งเสริมระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาและส่งเสริมระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร 

รายละเอียด