ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เรื่อง เรียกชื่อผู้ได้รับคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกมารายงานตัวและทำข้อตกลงการจ้าง

รายละเอียดประกาศ