ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์

ประกาศ กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 

ฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์

ผู้ผ่านการคัดเลือก : นายสาคร วงษาเนาว์

 

ปฏิบัติงานด้านภาษาต่างประเทศ

ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเริ่มปฏิบัติงานในวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 08:30 น.
ณ กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว ชั้น 4 ห้อง 414
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 561 5094

กรณีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกไม่มาปฏิบัติงานตามวัน เวลา ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์