การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการจ้างตรวจวิเคราะห์สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชในข้าว(กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 06 September 2559 422
โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 01 September 2559 351
จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือการผลิตข้าวอินทรีย์ (ฉบับการ์ตูน) 01 September 2559 298
จ้างเหมาจัดงานข้าวตลาดเฉพาะ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม : ตลาดเกษตรดิจิทัล 31 August 2559 339
จ้างเหมาพิมพ์หนังสือและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 31 August 2559 320
จ้างเหมาทำชุดนิทรรศการ pop up การส่งเสริมการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐาน 31 August 2559 320
โครงการจ้างทำรายงานผลการดำเนินงาน ปี 2558 27 June 2559 486
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ จ้างเหมาหน่วยงานภายนอก(outsource)ตรวจประเมินฯ ข้าวอินทรีย์ 07 June 2559 1121