การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์ฐานข้อมูลโรคข้าวที่สำคัญ พร้อมอบรมวิธีการใช้ และ maintenance 1 ปี หลังส่งมอบงาน (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 19 กรกฎาคม 2561 64
จ้างเหมาประชาสัมพันธ์เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ในการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) 18 กรกฎาคม 2561 46
ราคากลาง จ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรววจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี ๒๕๖๑ (ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา) 18 กรกฎาคม 2561 53
(ศมข.ขอนแก่น)ราคากลางการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก(Outsource)ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี61 ครั้งที่ 2 17 กรกฎาคม 2561 100
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศราคากลางจ้างเหมาพิมพ์เอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 12 กรกฎาคม 2561 84
ราคากลาง คู่มือประกอบการจัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าว ตามมาตรฐาน GAP การจัดระบบควบคุมภายในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 11 กรกฎาคม 2561 75
การจัดจ้างนำสื่อมวลชนศึกษาดูงานการบริหารจัดการนาแปลงใหญ่ จำนวน1รายการ 11 กรกฎาคม 2561 90
การจัดจ้างทำสื่อวีดีทัศน์ เรื่องโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี2561 “นาแปลงใหญ่” จำนวน1รายการ 11 กรกฎาคม 2561 97
จัดซื้อเครื่องหยอดข้าวแห้งติดรถแทรกเตอร์ขนาด8แถว และชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ 09 กรกฎาคม 2561 85
ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างเหมาหน่วยงานภายนอก ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561) 06 กรกฎาคม 2561 84