การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง กำหนดราคากลางงานจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือสรุปผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกรมการข้าว ประจำปี 2562 12 March 2563 71
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง กำหนดราคากลางงานจ้างโครงการจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์โครงการพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้ 12 March 2563 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่) 10 March 2563 107
ประกาศราคากลาง กองเมล็ดพันธ์ุข้าว กรมการข้าว เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 04 March 2563 26
โครงการจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 20 February 2563 64
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศราคากลางจัดจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 20 February 2563 145
ประกาศราคากลาง กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว โครงการจ้างเหมาจัดทำกระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 February 2563 49
ประกาศราคากลาง กองเมล็ดพันธ์ุข้าว กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำกระสอบบรรจุเมล็ดพันธ์ุข้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 05 February 2563 114
ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา : ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว) 29 January 2563 64
ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี : ประกาศราคากลางจ้างเหมาเก็บเกี่ยวนวดข้าว(ด้วยรถเกี่ยวนวด)พร้อมขนย้ายข้าวพันธุ์คัดพันธุ์หลักขาวดอกมะลิ 105 27 January 2563 68