การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ตารางราคากลาง โครงการซื้อเมล็ดพันธุ์ซื้อคืนจากแปลงขยายพันธุ์ข้าว กข๕๙ ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี๒๕๖๐ จำนวน ๑๗,๕๐๐ กิโลกรัม 13 ธันวาคม 2560 19
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ตารางราคากลาง โครงการซื้อเมล็ดพันธุ์ซื้อคืนจากแปลงขยายพันธุ์ข้าว กข๔๑ ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี๒๕๖๐ จำนวน ๒๖๒,๐๖๔ กิโลกรัม 13 ธันวาคม 2560 12
ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย กำหนดราคากลางประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 7 รายการ 12 ธันวาคม 2560 32
ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย กำหนดราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเพาะเลี้ยงแมลง และปรับปรุงอาคารปฏิบัติการอารักขาข้าวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ธันวาคม 2560 20
กองประสานงานโครงการประราชดำริ เรื่อง จ้างเหมาทำชุดฝึกปฏิบัติการทดลองการปลูกข้าว จำนวน 2000 ชุด 12 ธันวาคม 2560 20
ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 50 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ 08 ธันวาคม 2560 33
วันที่ 8 ธันวาคม 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาผลิตเมล็ดพันธุ์หลัก ปทุมธานี 1 ฤดูนาปรัง 2561 08 ธันวาคม 2560 20
(ศมข.ขอนแก่น)ประกาศราคากลางจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวคืนจากเกษตรกรแปลงขยายพันธุ์ฤดูฝน ปี 2560 07 ธันวาคม 2560 22
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ช้ันพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2560 (4 ธ.ค.60-5) 04 ธันวาคม 2560 24
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ช้ันพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2560 (4 ธ.ค.60-4) 04 ธันวาคม 2560 16