การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๗ รายการ 13 มิถุนายน 2561 48
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๔ รายการ 13 มิถุนายน 2561 28
ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยาตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ปุ๋ยและสารเคมี) 11 มิถุนายน 2561 38
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศราคากลางจ้างเหมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว 05 มิถุนายน 2561 34
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูแล้ง ปี 2561 รุ่น 2 04 มิถุนายน 2561 40
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดงานเปิดบ้านนวัตกรรมแปรรูปข้าวและผลิตภัณฑ์ ปี ๒๕๖๑ 04 มิถุนายน 2561 35
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศราคากลางจ้างเหมาทำชุดนิทรรศการ POP UP 01 มิถุนายน 2561 31
ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยาย พันธุ์ข้าว กข57 31 พฤษภาคม 2561 66
ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ช้ันพันธุ์จำหน่าย ฤดูแล้ง ปี 2561 รุ่น 2 (18 พฤษภาคม 2561-7) 24 พฤษภาคม 2561 55
ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ช้ันพันธุ์จำหน่าย ฤดูแล้ง ปี 2561 รุ่น 2 (18 พฤษภาคม 2561-6) 24 พฤษภาคม 2561 41