การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศราคากลางจ้างเหมาตรวจรับรองสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้มาตรฐานสหภาพยุโรป 19 มิถุนายน 2561 32
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ ขนาด ๓๐-๓๕ ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ในประเทศญี่ปุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มิถุนายน 2561 18
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวผลิตภัณฑ์ ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์เอกสารรายการการตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน มาตรฐาน GAP 18 มิถุนายน 2561 26
โครงการจ้างจัดพิมพ์วารสารวิชาการข้าว (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 18 มิถุนายน 2561 24
โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 15 มิถุนายน 2561 26
สำนักบริหารกลาง ประกาศราคากลางจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวเพื่อสุขภาพ : พันธุ์ กข43 15 มิถุนายน 2561 23
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ 15 มิถุนายน 2561 30
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศราคากลางซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเครื่องถ่ายเอกสารและเหมึกเครื่องพิมพ์ 14 มิถุนายน 2561 28
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูแล้ง ปี 2561 รุ่น 2 (8 มิถุนายน 2561) 13 มิถุนายน 2561 44
โครงการซื้อตู้บ่มเชื้อ (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 13 มิถุนายน 2561 26