การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารสำนักงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร 10 April 2563 80
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง กำหนดราคากลางงานจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ "ศาสตร์พระราชาในนาแปลงใหญ่" 09 April 2563 127
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเม่าหมี่กรอบ 08 April 2563 68
ประกาศราคากลาง กองเมล็ดพันธ์ุข้าว กรมการข้าว เรื่อง จ้างเหมาจัดทำกระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2563 ภายใต้โครงการธนาคารสินค้าเกษตร ครั้งที่ 2 07 April 2563 32
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง กำหนดราคากลางงานจ้างจัดทำแปลงนาเรียนรู้โครงการพระราชดำริ พร้อมป้ายแสดงข้อมูลประกอบ 03 April 2563 64
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ (บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากฟางข้าว) 27 March 2563 74
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว จ้างผลิตสารคดีเผยแพร่ผลงาน Model Smart Farmer ด้านข้าว ตามคุณสมบัติ 6 ข้อของ Smart Farmer ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี2563 27 March 2563 176
ประกาศราคากลาง กองเมล็ดพันธ์ุข้าว กรมการข้าว เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 25 March 2563 25
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องซีลสุญญากาศ จำนวน ๒๕ เครื่อง 18 March 2563 93
ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา : ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว) 13 March 2563 75