การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุุรี : ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2560 รุ่น 2( 4 ม.ค.61-1) 04 มกราคม 2561 21
วันที่ 3 มกราคม 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 03 มกราคม 2561 16
โครงการซื้อสารฟอสท๊อกซิน (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 03 มกราคม 2561 16
จัดซื้อวัสดุในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี2561 27 ธันวาคม 2560 47
โครงการ จ้างเหมาจัดทำวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิไทย 27 ธันวาคม 2560 25
โครงการ จัดซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์การปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ จำนวน 1 ชุด 27 ธันวาคม 2560 34
โครงการ จัดซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์การปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก จำนวน 1 ชุด 27 ธันวาคม 2560 24
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ตารางแสดงวงดงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างจัดทำแบบับนทึกข้อมูลการผลิตเมล้ดพันธุ์ข้าว GS -04 Fโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 27 ธันวาคม 2560 10
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2560 รุ่น 2 (26 ธ.ค.60)-2 26 ธันวาคม 2560 24
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2560 รุ่น 2 (26 ธ.ค.60)-1 26 ธันวาคม 2560 22