การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
จ้างออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์สินค้า โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) 16 กันยายน 2559 418
โครงการจ้างจัดทำของที่ระลึกสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้เกษียณอายุราชการ 15 กันยายน 2559 306
โครงการ การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานและบริเวณ โดยรอบภายในกรมการข้าว 13 กันยายน 2559 281
งานจัดจ้างปรับปรุงสายป้อนและติดตั้งตู้แผงสวิตช์ไฟฟ้า บริเวณศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริ โรงเรียนข้าวและชาวนา ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 12 กันยายน 2559 336
ราคากลาง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ 07 กันยายน 2559 810
โครงการจ้างพัฒนาชุดการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านข้าว เรื่ององค์ความรู้เรื่องข้าว องค์ความรู้เรื่องข้าว เวอร์ชั่น3 (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 06 กันยายน 2559 553
โครงการจ้างตรวจวิเคราะห์สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชในข้าว(กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 06 กันยายน 2559 333
โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 01 กันยายน 2559 294
จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือการผลิตข้าวอินทรีย์ (ฉบับการ์ตูน) 01 กันยายน 2559 234
จ้างเหมาจัดงานข้าวตลาดเฉพาะ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม : ตลาดเกษตรดิจิทัล 31 สิงหาคม 2559 281