การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
จ้างทำป้ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) 26 กันยายน 2559 181
จ้างซ่อมแซมดาดฟ้าและฝ้าชั้น 4 23 กันยายน 2559 246
เช่าบริการอินเตอร์เน็ตของกรมการข้าว จำนวน ๑ ระบบ ๑๒ เดือน 22 กันยายน 2559 201
โครงการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 21 กันยายน 2559 283
โครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 21 กันยายน 2559 349
จ้างปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยการเปลี่ยนหลอดไฟ LED โดยวิธีกรณีพิเศษ 20 กันยายน 2559 321
โครงการจ้างซ่อมแซมอาคารกองวิจัยและพัฒนาข้าว (อาคาร 2 ชั้น) กองวิจัยและพัฒนาข้าว 20 กันยายน 2559 392
ราคากลาง จ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 ต่อเนื่องจากเป้าหมาย ปี 2559 16 กันยายน 2559 501
ราคากลาง จ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ข้าว GAP ทดสอบคุณภาพทางกายภาพและตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีตกค้างในตัวอย่างดิน น้ำ และผลผลิตข้าวเปลือก ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2559 16 กันยายน 2559 508
จ้างเหมาวิเคราะห์คุณค่าโภชนาการข้าว 16 กันยายน 2559 290