การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 28 ธันวาคม 2559 257
โครงการจัดจ้างทำหนังสือวิชาการ (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 28 ธันวาคม 2559 280
โครงการจ้างเหมาประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2560 28 ธันวาคม 2559 416
จัดจ้างเหมาจัดจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร 26 ธันวาคม 2559 358
โครงการจัดจ้างเหมาบริการกำจัดและป้องกันปลวก (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 22 ธันวาคม 2559 209
จัดซื้อวัสดุการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชไร่ตระกูลถั่ว ปี 60 20 ธันวาคม 2559 188
โครงการจ้างเหมาประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวบนพื้นที่สูง ตามแนวพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 และผลงานวิจัยเด่น 28 ศูนย์วิจัยข้าว 16 ธันวาคม 2559 256
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 16 ธันวาคม 2559 387
โครงการจัดทำโปสเตอร์ เอกสารแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เรื่องข้าว เวอร์ชั่น3 (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 16 ธันวาคม 2559 564
ราคากลาง จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว โดยวิธีสอบราคา 14 ธันวาคม 2559 292