การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลาง จ้างออกแบบและจัดทำชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ โครงการ " 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" ของกรมการข้าว 31 กรกฎาคม 2561 38
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลาง งานโครงการจัดทำสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ "ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนข้าวและชาวนา" ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 31 กรกฎาคม 2561 69
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางงานจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือการปลูกข้าวในระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 10,000 เล่ม 26 กรกฎาคม 2561 40
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางงานจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือหลักสูตรชาวนามืออาชีพ ศูนย์เรียนรู้โครงพระราชดำริ โรงเรียนข้าวและชาวนา จำนวน 500 เล่ม 26 กรกฎาคม 2561 48
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลาง งานจ้างออกแบบและจัดทำชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ การจัดภูมิสถาปัตยกรรมแปลงนาข้าว ประกอบพระเมรุมาศ รัชกาลที่ ๙ 26 กรกฎาคม 2561 40
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางจ้างเหมาจัดทำชุดฝึกปฏิบัติการทดลองการปลูกข้าว จำนวน 1,250 ชุด 26 กรกฎาคม 2561 36
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการ 26 กรกฎาคม 2561 46
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลาง จ้างออกแบบและจัดชุดนิทรรศการเคลื่อนที่โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 26 กรกฎาคม 2561 39
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางจ้างจัดทำชุดฝึกปฏิบัติการทดลองการปลูกข้าว จำนวน 1,250 ชุด 26 กรกฎาคม 2561 40
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลาง งานจ้างพัฒนาแปลงนาสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ 26 กรกฎาคม 2561 37