การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศราคากลางงานจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือบันทึกการจัดภูมิสถาปัตยกรรมแปลงนาข้าว ประกอบพระเมรุมาศ รัชกาลที่ 9 04 กรกฎาคม 2561 15
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ช้ันพันธุ์จำหน่าย ฤดูแล้ง ปี 2561 รุ่น 2 27 มิถุนายน 2561 40
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางจ้างเหมาพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารร่วม (e-Doc/e-Sharing) เพื่อรองรับการทำงานระบบคอมพิวเตอร์ด้านการบริหารจัดการข้อมูลของคณะทำงานด้านเทคนิคของคณะทำงานจัดทำ Agri-Map 25 มิถุนายน 2561 35
โครงการจ้างเหมาวิเคราะห์ สารกลุ่ม neonicotinoid (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 25 มิถุนายน 2561 22
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ก่อสร้าง 25 มิถุนายน 2561 31
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ก่อสร้าง 25 มิถุนายน 2561 21
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง กำหนดราคากลางงานจ้างเหมาโครงการจัดทำสื่อ "บันทึกการจัดภูมิสถาปัตยกรรมแปลงนาข้าว ประกอบพระเมรุมาศ รัชกาลที่ 9" 22 มิถุนายน 2561 26
โครงการซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 22 มิถุนายน 2561 28
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลาง จ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือสรุปผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ ของกรมการข้าว ประจำปี 2560 จำนวน 500 เล่ม 20 มิถุนายน 2561 22
โครงการจ้างเหมาจัดนิทรรศการ งานประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ 35 พ.ศ. 2561 (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 20 มิถุนายน 2561 24