การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
การจัดจ้างทำสื่อวีดีทัศน์ เรื่องโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี2561 “นาแปลงใหญ่” จำนวน1รายการ 11 กรกฎาคม 2561 61
จัดซื้อเครื่องหยอดข้าวแห้งติดรถแทรกเตอร์ขนาด8แถว และชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ 09 กรกฎาคม 2561 40
ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างเหมาหน่วยงานภายนอก ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561) 06 กรกฎาคม 2561 37
ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 05 กรกฎาคม 2561 31
ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 05 กรกฎาคม 2561 52
ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 05 กรกฎาคม 2561 30
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศราคากลางเช่าอุปกรณ์ทดสอบ Mobile Application และโสตทัศนูปกรณ์เพื่องานถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่าน Mobile Device 04 กรกฎาคม 2561 34
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างสอบเทียบเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ 04 กรกฎาคม 2561 28
ราคากลางจ้างเหมาบริการเพื่อการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น 04 กรกฎาคม 2561 51
ประกาศกำหนดราคากลาง งานจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือสรุปผลการดำเนินงานกองประสานงานโครงการพระราชดำริ ประจำปี 2560 จำนวน 350 เล่ม 04 กรกฎาคม 2561 24