การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดซื้อเมล็ดพันธุ์คืนข้าวปทุมธานี 1 จ/ล/61 จำนวน 4 ราย 18 พฤษภาคม 2561 21
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดซื้อเมล็ดพันธุ์คืนข้าวปทุมธานี 1 ข/ล/61 จำนวน 5 ราย 18 พฤษภาคม 2561 13
ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี ขอส่งประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีได้รับการจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างซิ่งมิใช่งานก่อสร้าง 17 พฤษภาคม 2561 19
ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา เรื่องตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 17 พฤษภาคม 2561 14
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์เอกสารการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ 17 พฤษภาคม 2561 17
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศราคากลางซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์ 17 พฤษภาคม 2561 15
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการตรวจประเมินโครงการเกษตรอินทรีย์ 16 พฤษภาคม 2561 18
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างเหมาพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ด้านการบริการบริหารจัดการข้อมูลรองรับและสนับสนุนการทำงานด้านเทคนิคของคณะทำงานจัดทำ (Agri-Map) 09 พฤษภาคม 2561 25
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศราคากลางเช่าอุปกรณ์ทำ Ground Truth 09 พฤษภาคม 2561 20
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศราคากลางจ้างเหมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์แปรรูป (เครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักข้าวไร่ดอกข่า) 09 พฤษภาคม 2561 23