การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสารโภชนเภสัช(กลุ่มโฟโตสเตอรอลและแกรมมา-ออริซานอล)ต่อการปรับปรุงสมดุลระบบภูมิคุ้มกันและเมแทบอลิซึมของไขมันในเซลล์โมเดลของพันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกและข้าวพันธุ์พื้นเมือง ปี 2560 16 พฤษภาคม 2560 118
จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์เม็ดเทอร์โมพลาสติดจากข้าวและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปี 2560 16 พฤษภาคม 2560 111
โครงการจ้างพิมพ์หนังสือวิชาการ "การจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพในการผลิตข้าวนาชลประทาน" (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 09 พฤษภาคม 2560 183
โครงการจ้างเหมาจัดนิทรรศการงาน "การประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ 34 ประจำปี 2560" (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 09 พฤษภาคม 2560 231
จัดจ้างเหมาทำโล่รางวัล 09 พฤษภาคม 2560 211
โครงการ จ้างทำชุดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 08 พฤษภาคม 2560 286
จ้างทำคู่มือแนวทางการกำหนดมาตรฐานศูนย์ข้าวชุมชน โครงการย่อยที่2 เสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชนและเครือข่าย ปี2560 05 พฤษภาคม 2560 389
เช่าคูหาแสดงสินค้า 05 พฤษภาคม 2560 124
จัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ 28 เมษายน 2560 144
จ้างเหมาส่งเสริมและพัฒนาตราสินค้าข้าวสำหรับตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2560 21 เมษายน 2560 191