การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการ การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานและบริเวณ โดยรอบภายในกรมการข้าว 13 กันยายน 2559 113
งานจัดจ้างปรับปรุงสายป้อนและติดตั้งตู้แผงสวิตช์ไฟฟ้า บริเวณศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริ โรงเรียนข้าวและชาวนา ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 12 กันยายน 2559 187
ราคากลาง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ 07 กันยายน 2559 450
โครงการจ้างพัฒนาชุดการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านข้าว เรื่ององค์ความรู้เรื่องข้าว องค์ความรู้เรื่องข้าว เวอร์ชั่น3 (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 06 กันยายน 2559 305
โครงการจ้างตรวจวิเคราะห์สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชในข้าว(กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 06 กันยายน 2559 195
โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 01 กันยายน 2559 210
จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือการผลิตข้าวอินทรีย์ (ฉบับการ์ตูน) 01 กันยายน 2559 112
จ้างเหมาจัดงานข้าวตลาดเฉพาะ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม : ตลาดเกษตรดิจิทัล 31 สิงหาคม 2559 199
จ้างเหมาพิมพ์หนังสือและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 31 สิงหาคม 2559 129
จ้างเหมาทำชุดนิทรรศการ pop up การส่งเสริมการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐาน 31 สิงหาคม 2559 133