การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ราคากลาง จ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ข้าว GAP ทดสอบคุณภาพทางกายภาพและตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีตกค้างในตัวอย่างดิน น้ำ และผลผลิตข้าวเปลือก ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2559 16 กันยายน 2559 244
จ้างเหมาวิเคราะห์คุณค่าโภชนาการข้าว 16 กันยายน 2559 124
จ้างออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์สินค้า โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) 16 กันยายน 2559 145
โครงการจ้างจัดทำของที่ระลึกสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้เกษียณอายุราชการ 15 กันยายน 2559 152
โครงการ การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานและบริเวณ โดยรอบภายในกรมการข้าว 13 กันยายน 2559 109
งานจัดจ้างปรับปรุงสายป้อนและติดตั้งตู้แผงสวิตช์ไฟฟ้า บริเวณศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริ โรงเรียนข้าวและชาวนา ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 12 กันยายน 2559 176
ราคากลาง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ 07 กันยายน 2559 434
โครงการจ้างพัฒนาชุดการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านข้าว เรื่ององค์ความรู้เรื่องข้าว องค์ความรู้เรื่องข้าว เวอร์ชั่น3 (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 06 กันยายน 2559 300
โครงการจ้างตรวจวิเคราะห์สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชในข้าว(กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 06 กันยายน 2559 190
โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 01 กันยายน 2559 206