การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
จัดจ้างทำสื่อถ่ายทอดความรู้ (โปสเตอร์) โครงการย่อยที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชนและเครื่องข่าย ปี 2560 03 เมษายน 2560 175
จ้างทำป้ายฐานเรียนรู้ด้านข้าว ประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) 29 มีนาคม 2560 158
โครงการเช่าอุปกรณ์ทำ Ground Truth 24 มีนาคม 2560 111
โครงการเช่าอุปกรณ์เคลื่อนที่สนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี 24 มีนาคม 2560 100
จ้างเหมาส่งเสริมและพัฒนาตราสินค้าข้าวสำหรับตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2560 20 มีนาคม 2560 119
โครงการจ้างเหมาจัดนิทรรศการ "การจัดนิทรรศการงาน ประชุมวิชาการกรมการข้าว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560" (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 15 มีนาคม 2560 183
โครงการจ้างเหมาทำกรงเลี้ยงแมลง(กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 15 มีนาคม 2560 157
โครงการผลิตสื่อเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ "ตามรอยพ่อ สานต่อปณิธานการพัฒนาข้าวไทย" 14 มีนาคม 2560 124
จ้างเหมาทำสื่อวีดิทัศน์เป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีน 14 มีนาคม 2560 141
จ้างทำคู่มือโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 13 มีนาคม 2560 312