การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการจ้างทำกรงแมลง (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 19 มิถุนายน 2560 146
โครงการจ้างตรวจวิเคราะห์สารคกค้างของสารรมกำจัดแมลง (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 19 มิถุนายน 2560 186
จ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบการผลิตข้าว GAP ทดสอบคุณภาพทางกายภาพและตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีตกค้างในตัวอย่างดิน น้ำ และผลิตภัณฑ์ข้าวฯ (Niche Market) ปี 2560 15 มิถุนายน 2560 173
จ้างผลิต Ingo graphics ๒D animation เส้นทางสู่นาแปลงใหญ่ 14 มิถุนายน 2560 212
ราคากลางเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกแห้ง ติดรถไถเดินตาม ขนาด 4 แถว ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 09 มิถุนายน 2560 198
ราคากลาง เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 09 มิถุนายน 2560 458
เครื่องหยอดข้าวเปลือกแห้งติดรถแทรกเตอร์ ขนาด 8 แถว ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 09 มิถุนายน 2560 174
ประกาศ โครงการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP และทดสอบคุณภาพทางกายภาพ ปี 2560 สำหรับภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 มิถุนายน 2560 238
โครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์ (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 08 มิถุนายน 2560 127
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศราคากลางจ้างออกแบบและพิมพ์โปสเตอร์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว 07 มิถุนายน 2560 176