การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ขอประกาศราคากลางจ้างทำเอกสารคำแนะนำ ภายใตโครงการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ปี 2560/61 27 มิถุนายน 2560 125
ราคากลางโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) จำนวน ๓ รายการ ศูนย์ย์วิจัยข้าวนครราชสีมา 23 มิถุนายน 2560 239
โครงการ การจ้างเหมาจัดทำกระสอบพลาสติกสาน 22 มิถุนายน 2560 134
โครงการจ้างวิเคราะห์สารสำคัญและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในตัวอย่างข้าว (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 22 มิถุนายน 2560 168
จ้างออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์สินค้า โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) 21 มิถุนายน 2560 160
ราคากลางครุภัณฑ์การเกษตร 2 รายการ ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี 21 มิถุนายน 2560 151
โครงการจ้างทำกรงแมลง (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 19 มิถุนายน 2560 129
โครงการจ้างตรวจวิเคราะห์สารคกค้างของสารรมกำจัดแมลง (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 19 มิถุนายน 2560 160
จ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบการผลิตข้าว GAP ทดสอบคุณภาพทางกายภาพและตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีตกค้างในตัวอย่างดิน น้ำ และผลิตภัณฑ์ข้าวฯ (Niche Market) ปี 2560 15 มิถุนายน 2560 142
จ้างผลิต Ingo graphics ๒D animation เส้นทางสู่นาแปลงใหญ่ 14 มิถุนายน 2560 169