การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ประกาศราคากลางสำหรับประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 กรกฎาคม 2560 150
ราคากลางครุภัณฑ์การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์การเกษตร 3 รายการ ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ 12 กรกฎาคม 2560 188
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ขอประกาศราคากลางการจ้างทำคู่มือการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ 11 กรกฎาคม 2560 170
โครงการ งานจ้างผลิตกระถางพลาสติกสีดำทรงสี่เหลี่ยม จำนวน 2 ขนาด 07 กรกฎาคม 2560 191
โครงการจ้างเหมาพัฒนาระบบจำแนกพันธุ์ข้าวโดยใช้เทคโนโลยีโฟโทนิกส์ (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 07 กรกฎาคม 2560 166
โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาตร์และสารเคมี (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 07 กรกฎาคม 2560 149
โครงการซื้อสารเคมี (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 06 กรกฎาคม 2560 170
จ้างออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว 06 กรกฎาคม 2560 148
ราคากลาง จ้างขยายเขตไฟฟฟ้าและขอใช้ไฟฟ้าของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ จำนวน 1 งาน 06 กรกฎาคม 2560 155
จัดจ้างพิมพ์คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี2560 05 กรกฎาคม 2560 223