การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางงานจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ๕ ประสาน สืบสานเกษรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปี ๒๕๖๐ จำนวน 500 เล่ม 20 กรกฎาคม 2561 16
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศราคากลางจ้างเหมาตรวจรับรองสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้มาตรฐานสหภาพยุโรป 20 กรกฎาคม 2561 22
โครงการซื้อสารเคมี (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 19 กรกฎาคม 2561 23
โครงการจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์ฐานข้อมูลโรคข้าวที่สำคัญ พร้อมอบรมวิธีการใช้ และ maintenance 1 ปี หลังส่งมอบงาน (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 19 กรกฎาคม 2561 24
จ้างเหมาประชาสัมพันธ์เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ในการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) 18 กรกฎาคม 2561 17
ราคากลาง จ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรววจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี ๒๕๖๑ (ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา) 18 กรกฎาคม 2561 23
(ศมข.ขอนแก่น)ราคากลางการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก(Outsource)ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี61 ครั้งที่ 2 17 กรกฎาคม 2561 60
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศราคากลางจ้างเหมาพิมพ์เอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 12 กรกฎาคม 2561 35
ราคากลาง คู่มือประกอบการจัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าว ตามมาตรฐาน GAP การจัดระบบควบคุมภายในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 11 กรกฎาคม 2561 42
การจัดจ้างนำสื่อมวลชนศึกษาดูงานการบริหารจัดการนาแปลงใหญ่ จำนวน1รายการ 11 กรกฎาคม 2561 40