การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
การจัดจ้างประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการสำคัญของกรมการข้าวผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 24 สิงหาคม 2561 63
วันที่ 23 สิงหาคม 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 23 สิงหาคม 2561 61
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP แบบกลุุ่ม และทดสอบคุณภาพทางกายภาพ ปี 2561 23 สิงหาคม 2561 59
โครงการจ้างจัดทำเอกสารประกอบการสัมมนาฯ (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 23 สิงหาคม 2561 49
โครงการซื้อสารเคมี (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 22 สิงหาคม 2561 54
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ภารกิจของสารวัตรข้าวตามพรบ.พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 20 สิงหาคม 2561 47
จ้างเหมาประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 16 สิงหาคม 2561 65
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างเหมาจัดทำเอกสาร) 16 สิงหาคม 2561 69
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลโครงการศึกษาวิถีตลาดและส่วนแบ่งผลประโยชน์ระหว่างชาวนากับผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานข้าว 10 สิงหาคม 2561 47
การจัดจ้างพิมพ์รายงานผลการดำเนินงาน สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1 รายการ 08 สิงหาคม 2561 96