การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ราคากลางครุภัณฑ์การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์การเกษตร 3 รายการ ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ 12 กรกฎาคม 2560 185
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ขอประกาศราคากลางการจ้างทำคู่มือการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ 11 กรกฎาคม 2560 168
โครงการ งานจ้างผลิตกระถางพลาสติกสีดำทรงสี่เหลี่ยม จำนวน 2 ขนาด 07 กรกฎาคม 2560 187
โครงการจ้างเหมาพัฒนาระบบจำแนกพันธุ์ข้าวโดยใช้เทคโนโลยีโฟโทนิกส์ (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 07 กรกฎาคม 2560 163
โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาตร์และสารเคมี (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 07 กรกฎาคม 2560 145
โครงการซื้อสารเคมี (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 06 กรกฎาคม 2560 170
จ้างออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว 06 กรกฎาคม 2560 148
ราคากลาง จ้างขยายเขตไฟฟฟ้าและขอใช้ไฟฟ้าของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ จำนวน 1 งาน 06 กรกฎาคม 2560 155
จัดจ้างพิมพ์คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี2560 05 กรกฎาคม 2560 210
จ้างพิมพ์แบบบันทึกระบบการจัดการคุณภาพข้าวสำหรับเกษตรกร(GAP-02) 05 กรกฎาคม 2560 334