การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง 03 สิงหาคม 2560 118
โครงการจ้างเหมาจัดนิทรรศการงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 11 (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 02 สิงหาคม 2560 115
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง 01 สิงหาคม 2560 106
จ้างพิมพ์หนังสือรูปแบบการผลิตข้าวอินทรีย์ 31 กรกฎาคม 2560 107
โครงการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทางด้านการพัฒนาชาวนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริ โรงเรียนข้าวและชาวนา 31 กรกฎาคม 2560 553
ราคากลาง เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว (ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ) 31 กรกฎาคม 2560 279
ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย โดยวิธีตกลงราคา จำนวน ๒ รายการ 27 กรกฎาคม 2560 146
จ้างออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์สินค้า ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) 27 กรกฎาคม 2560 152
จ้างทำชุดโปสเตอร์ และจ้างพิมพ์เอกสารเผยแพร่ประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าข้าว 27 กรกฎาคม 2560 190
จ้างประชาสัมพันธ์งานโครงการจัดภูมิสถาปัตยกรรมแปลงนาข้าว กองประสานงานโครงการพระราชดำริ 27 กรกฎาคม 2560 178