การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการจ้างพิมพ์หนังสือเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานสากล (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 18 กรกฎาคม 2560 134
จ้างเหมาพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เส้นจากข้าวไทย สู่เชิงพาณิชย์ในระดับอุตสาหกรรม 17 กรกฎาคม 2560 81
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศราคากลางจ้างเหมาพัฒนาและส่งเสริมวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เส้นจากข้าวไทยสู้เชิงพาณิชย์ในระดับอุตสาหกรรม 17 กรกฎาคม 2560 163
จ้างเหมาจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการน้ำมันรำข้าวนานาชาติ ครั้งที่ 4 ปี 2560 13 กรกฎาคม 2560 164
จัดจ้างพิมพ์ระเบียบกรมการข้าวว่าด้วยศูนย์ข้าวชุมชน พ.ศ. 2560 13 กรกฎาคม 2560 164
โครงการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ 13 กรกฎาคม 2560 169
โครงการจัดจ้างทำชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ กองประสานงานโครงการพระราชดำริ 13 กรกฎาคม 2560 140
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ประกาศราคากลางสำหรับประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 กรกฎาคม 2560 133
ราคากลางครุภัณฑ์การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์การเกษตร 3 รายการ ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ 12 กรกฎาคม 2560 171
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ขอประกาศราคากลางการจ้างทำคู่มือการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ 11 กรกฎาคม 2560 158