การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการจ้างเหมาจัดนิทรรศการงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 11 (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 02 สิงหาคม 2560 116
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง 01 สิงหาคม 2560 105
จ้างพิมพ์หนังสือรูปแบบการผลิตข้าวอินทรีย์ 31 กรกฎาคม 2560 106
โครงการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทางด้านการพัฒนาชาวนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริ โรงเรียนข้าวและชาวนา 31 กรกฎาคม 2560 545
ราคากลาง เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว (ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ) 31 กรกฎาคม 2560 267
ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย โดยวิธีตกลงราคา จำนวน ๒ รายการ 27 กรกฎาคม 2560 146
จ้างออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์สินค้า ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) 27 กรกฎาคม 2560 146
จ้างทำชุดโปสเตอร์ และจ้างพิมพ์เอกสารเผยแพร่ประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าข้าว 27 กรกฎาคม 2560 184
จ้างประชาสัมพันธ์งานโครงการจัดภูมิสถาปัตยกรรมแปลงนาข้าว กองประสานงานโครงการพระราชดำริ 27 กรกฎาคม 2560 177
โครงการ จ้างเหมาประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 25 กรกฎาคม 2560 150