การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
เช่าคูหาแสดงสินค้า 05 พฤษภาคม 2560 91
จัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ 28 เมษายน 2560 112
จ้างเหมาส่งเสริมและพัฒนาตราสินค้าข้าวสำหรับตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2560 21 เมษายน 2560 159
จ้างเหมาส่งเสริมการจัดทำระบบการบริหารจัดการโรงสีข้าว เพื่อขอรับการรับรองและการตรวจประเมินโรงสีข้าว 21 เมษายน 2560 136
ซื้อเครื่องสกัดน้ำมันรำข้าวบีบเย็นและเครื่องกรองขนาดเล็ก 19 เมษายน 2560 412
ราคากลางจ้างเหมาจัดทำกล่องบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน ฯ กมข. 10 เมษายน 2560 99
ซื้อข้าวเปลือกเพื่อใช้ในโครงการวิจัยคุณสมบัติทางเคมีกายภาพและการใช้ประโยชน์จากรำ กากรำ และน้ำมันรำข้าว เพื่อเพิ่มมูลค่า 10 เมษายน 2560 129
จ้างออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์สินค้า โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) 10 เมษายน 2560 110
จัดจ้างทำสื่อถ่ายทอดความรู้ (โปสเตอร์) โครงการย่อยที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชนและเครื่องข่าย ปี 2560 03 เมษายน 2560 157
จ้างทำป้ายฐานเรียนรู้ด้านข้าว ประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) 29 มีนาคม 2560 143