การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ราคากลาง จ้างขยายเขตไฟฟฟ้าและขอใช้ไฟฟ้าของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ จำนวน 1 งาน 06 กรกฎาคม 2560 134
จัดจ้างพิมพ์คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี2560 05 กรกฎาคม 2560 164
จ้างพิมพ์แบบบันทึกระบบการจัดการคุณภาพข้าวสำหรับเกษตรกร(GAP-02) 05 กรกฎาคม 2560 286
จ้างเหมาทำสื่อวีดีทัศน์ 05 กรกฎาคม 2560 140
จ้างจัดงานการเชื่อมโยงและประชาสัมพันธ์ผ่านศาลาข้าวไทย 05 กรกฎาคม 2560 139
จ้างเหมาจัดทำศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2560 05 กรกฎาคม 2560 132
จ้างพิมพ์หนังสือการรับรองข้าวอินทรีย์แบบกลุ่ม 05 กรกฎาคม 2560 97
โครงการจ้างเหมาจัดงานนิทรรศการกรมการข้าวในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 03 กรกฎาคม 2560 168
โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบนาแปลงใหญ่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 30 มิถุนายน 2560 180
ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ราคากลางจ้างเหมาตรวจตัดข้าวพันธุ์อื่นปนแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์หลัก 30 มิถุนายน 2560 88