การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
จ้างเหมาจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการน้ำมันรำข้าวนานาชาติ ครั้งที่ 4 ปี 2560 13 กรกฎาคม 2560 160
จัดจ้างพิมพ์ระเบียบกรมการข้าวว่าด้วยศูนย์ข้าวชุมชน พ.ศ. 2560 13 กรกฎาคม 2560 153
โครงการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ 13 กรกฎาคม 2560 163
โครงการจัดจ้างทำชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ กองประสานงานโครงการพระราชดำริ 13 กรกฎาคม 2560 135
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ประกาศราคากลางสำหรับประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 กรกฎาคม 2560 128
ราคากลางครุภัณฑ์การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์การเกษตร 3 รายการ ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ 12 กรกฎาคม 2560 166
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ขอประกาศราคากลางการจ้างทำคู่มือการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ 11 กรกฎาคม 2560 152
โครงการ งานจ้างผลิตกระถางพลาสติกสีดำทรงสี่เหลี่ยม จำนวน 2 ขนาด 07 กรกฎาคม 2560 166
โครงการจ้างเหมาพัฒนาระบบจำแนกพันธุ์ข้าวโดยใช้เทคโนโลยีโฟโทนิกส์ (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 07 กรกฎาคม 2560 144
โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาตร์และสารเคมี (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 07 กรกฎาคม 2560 127