การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
(ฉบับแก้ไข) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรรและราคากลาง จ้างขยายเขตไฟฟ้า ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ จำนวน 1 งาน 20 กรกฎาคม 2560 118
จ้างเหมาทำสื่อวิดีทัศน์ 20 กรกฎาคม 2560 92
จ้างพิมพ์รายการตรวจประเมินเบื้องต้นระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกร กลุ่มประเภท 1 (สำหรับผู้ตรวจประเมิน) 19 กรกฎาคม 2560 135
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกประกาศราคากลาง โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ 19 กรกฎาคม 2560 118
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือการรับรองข้าวอิทรีย์แบบกลุ่ม 18 กรกฎาคม 2560 132
โครงการจ้างพิมพ์หนังสือเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานสากล (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 18 กรกฎาคม 2560 126
จ้างเหมาพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เส้นจากข้าวไทย สู่เชิงพาณิชย์ในระดับอุตสาหกรรม 17 กรกฎาคม 2560 75
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศราคากลางจ้างเหมาพัฒนาและส่งเสริมวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เส้นจากข้าวไทยสู้เชิงพาณิชย์ในระดับอุตสาหกรรม 17 กรกฎาคม 2560 157
จ้างเหมาจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการน้ำมันรำข้าวนานาชาติ ครั้งที่ 4 ปี 2560 13 กรกฎาคม 2560 160
จัดจ้างพิมพ์ระเบียบกรมการข้าวว่าด้วยศูนย์ข้าวชุมชน พ.ศ. 2560 13 กรกฎาคม 2560 149