การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศราคากลางจ้างออกแบบและพิมพ์โปสเตอร์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว 07 มิถุนายน 2560 127
จ้างเหมาจัดทำแปลงนาสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ และนาศิลปะ 02 มิถุนายน 2560 142
โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 31 พฤษภาคม 2560 98
จัดจ้างพิมพ์หนังสือเชิงวิชาการฉบับการ์ตูน เรื่องการปลูกข้าวยุด 4G 31 พฤษภาคม 2560 146
จ้างเหมาส่งเสริมและพัฒนาตราสินค้าข้าวสำหรับตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2560 31 พฤษภาคม 2560 112
จ้างเหมาวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ และการใช้ประโยชน์จากรำ กากรำ และน้ำมันรำข้าว เพื่อเพิ่มมูลค่า 30 พฤษภาคม 2560 135
จ้างเหมาพิมพ์คู่มือการผลิตข้าวที่ยั่งยืน 30 พฤษภาคม 2560 99
จ้างพิมพ์เอกสารตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ 30 พฤษภาคม 2560 136
โครงการผลิตสื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ "พ่อให้ความคิด เพื่อชีวิตที่พอเพียง" 25 พฤษภาคม 2560 138
จ้างจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2560 24 พฤษภาคม 2560 158