การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ราคากลางจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบการผลิตข้าวGAP 09 สิงหาคม 2560 114
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง(รถบรรทุกดีเซล) 09 สิงหาคม 2560 107
โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 09 สิงหาคม 2560 126
โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 09 สิงหาคม 2560 94
โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 09 สิงหาคม 2560 149
จ้างเหมาจัดทำศูนย์ข้อมูลตลาดข้าวเฉพาะ (Nice Market) ปี 2560 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ 04 สิงหาคม 2560 114
ราคากลาง สอบราคาปรับปรุงอาคารสำนักงาน ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย 04 สิงหาคม 2560 104
ราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงาน ของ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี 04 สิงหาคม 2560 98
โครงการจ้างเหมาประชาสัมพันธ์แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรปี 2560/61 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 สิงหาคม 2560 122
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก 03 สิงหาคม 2560 95