การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ขอประกาศราคากลางจ้างเหมาเอกชนขนย้ายกระถางข้าว 17 สิงหาคม 2560 139
จ้างขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี 16 สิงหาคม 2560 113
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศราคากลางจ้างเหมาเอกชนขนย้ายกระถางข้าว เพื่อจัดภูมิสภาปัตยกรรมแปลงนาข้าวประกอบพระเมรุมาศ โดยวิธีพิเศษ 16 สิงหาคม 2560 75
ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ ราคากลาง จ้างเหมาดำเนินงานวิจัย (ข้าวพันธุ์ผสมชั่วที่ 3) 15 สิงหาคม 2560 127
จ้างพิมพ์เอกสารบันทึก ORG-02 สำหรับเกษตรกร 15 สิงหาคม 2560 219
ประกาศราคากลางการสอบราคาซื้อเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ 12 สิงหาคม 2560 134
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง(รถดำนานั่งขับ 8 แถว) 11 สิงหาคม 2560 126
จัดจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน 11 สิงหาคม 2560 175
โครงการซื้อครุภัณฑ์วัสดุวิทยาศาสตร์ (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 10 สิงหาคม 2560 130
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ราคากลางจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบการผลิตข้าวGAP 09 สิงหาคม 2560 131