การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการ เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 29 ธันวาคม 2559 107
ราคากลาง โครงการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP และทดสอบคุณภาพทางกายภาพ สำหรับภาคใต้ ปี 2560 โดยวิธีพิเศษ 28 ธันวาคม 2559 150
จ้างทำแบบบันทึกข้อมูลเกษตรกร 28 ธันวาคม 2559 122
เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 28 ธันวาคม 2559 161
โครงการจัดจ้างทำหนังสือวิชาการ (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 28 ธันวาคม 2559 151
โครงการจ้างเหมาประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2560 28 ธันวาคม 2559 204
จัดจ้างเหมาจัดจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร 26 ธันวาคม 2559 161
โครงการจัดจ้างเหมาบริการกำจัดและป้องกันปลวก (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 22 ธันวาคม 2559 86
จัดซื้อวัสดุการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชไร่ตระกูลถั่ว ปี 60 20 ธันวาคม 2559 107
โครงการจ้างเหมาประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวบนพื้นที่สูง ตามแนวพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 และผลงานวิจัยเด่น 28 ศูนย์วิจัยข้าว 16 ธันวาคม 2559 124