การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการจ้างเหมาประชาสัมพันธ์แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรปี 2560/61 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 สิงหาคม 2560 113
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก 03 สิงหาคม 2560 89
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 03 สิงหาคม 2560 100
โครงการ จ้างจัดทำของที่ระลึกสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้เกษียณอายุราชการ 03 สิงหาคม 2560 138
ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง 03 สิงหาคม 2560 100
โครงการจ้างเหมาจัดนิทรรศการงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 11 (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 02 สิงหาคม 2560 97
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง 01 สิงหาคม 2560 92
จ้างพิมพ์หนังสือรูปแบบการผลิตข้าวอินทรีย์ 31 กรกฎาคม 2560 88
โครงการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทางด้านการพัฒนาชาวนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริ โรงเรียนข้าวและชาวนา 31 กรกฎาคม 2560 471
ราคากลาง เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว (ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ) 31 กรกฎาคม 2560 218