การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย โดยวิธีตกลงราคา จำนวน ๒ รายการ 27 กรกฎาคม 2560 113
จ้างออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์สินค้า ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) 27 กรกฎาคม 2560 112
จ้างทำชุดโปสเตอร์ และจ้างพิมพ์เอกสารเผยแพร่ประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าข้าว 27 กรกฎาคม 2560 122
จ้างประชาสัมพันธ์งานโครงการจัดภูมิสถาปัตยกรรมแปลงนาข้าว กองประสานงานโครงการพระราชดำริ 27 กรกฎาคม 2560 140
โครงการ จ้างเหมาประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 25 กรกฎาคม 2560 114
ราคากลาง จ้างเหมาดำเนินงานวิจัย (ข้าวพันธุ์ผสมชั่วที่ 5 จำนวน 180 ตัวอย่าง) ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 24 กรกฎาคม 2560 163
จ้างพิมพ์หนังสือรายงานผลการดำเนินงานกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวประจำปี 2560 24 กรกฎาคม 2560 85
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ขอประกาศราคากลางจ้างจัดทำรายงานประจำปี 2559 24 กรกฎาคม 2560 102
จ้างเหมาผลิตบรรจุภัณฑ์ข้าว 24 กรกฎาคม 2560 126
โครงการจัดจ้างพิมพ์หนังสือสรุปผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริของกรมการข้าว ประจำปี 2558-2559 21 กรกฎาคม 2560 116