การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดจ้างที่ีมิใช่งานก่อสร้าง 08 June 2563 30
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศราคากลาง การจัดจ้างทำสื่อเผยแพร่ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร ปี 2563 05 June 2563 53
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงตลาดข้าว 04 June 2563 36
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารวิชาการเรื่อง "ผลงานวิจัยและการต่อยอดผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ " 04 June 2563 29
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลกรอบจากปลายข้าว 28 May 2563 46
เปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี 22 May 2563 48
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ (บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากฟางข้าว) 22 May 2563 36
สำนักบริหารกลาง เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างเหมาประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการผลิตข้าวและพัฒนาชาวนา รวมทั้งผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๓ 21 May 2563 34
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง กำหนดราคากลางงานจ้างออกแบบและติดตั้งป้ายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 10 และพระฉายาลักษณ์พระบรมวงศานุวงศ์ 20 May 2563 28
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษเพาะความงอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 May 2563 29