การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑืยานพาหนะและขนส่งของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 22 พฤษภาคม 2562 138
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562 15 พฤษภาคม 2562 73
ประกาศการจัดจ้างพิมพ์คู่มือเกษตรกรภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2562 14 พฤษภาคม 2562 107
ุศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ปุ๋ย 10 พฤษภาคม 2562 141
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง กำหนดราคากลางงานจ้างเหมาจัดทำแปลงเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่พร้อมป้ายแสดงข้อมูลประกอบ ประจำปี 2562 10 พฤษภาคม 2562 71
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริ โรงเรียนข้าวและชาวนา 08 พฤษภาคม 2562 73
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 พฤษภาคม 2562 79
การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี2562 02 พฤษภาคม 2562 174
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศจ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮจ 513 กรุงเทพมหานคร 02 พฤษภาคม 2562 45
จัดจ้างนำสื่อมวลชนศึกษาดูงาน ด้านการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี2562 02 พฤษภาคม 2562 115