การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการ จ้างเหมาประชาสัมพันธ์โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) 18 พฤษภาคม 2560 245
จ้างเหมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว ปี 2560 16 พฤษภาคม 2560 84
จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสารโภชนเภสัช(กลุ่มโฟโตสเตอรอลและแกรมมา-ออริซานอล)ต่อการปรับปรุงสมดุลระบบภูมิคุ้มกันและเมแทบอลิซึมของไขมันในเซลล์โมเดลของพันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกและข้าวพันธุ์พื้นเมือง ปี 2560 16 พฤษภาคม 2560 73
จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์เม็ดเทอร์โมพลาสติดจากข้าวและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปี 2560 16 พฤษภาคม 2560 74
โครงการจ้างพิมพ์หนังสือวิชาการ "การจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพในการผลิตข้าวนาชลประทาน" (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 09 พฤษภาคม 2560 132
โครงการจ้างเหมาจัดนิทรรศการงาน "การประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ 34 ประจำปี 2560" (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 09 พฤษภาคม 2560 174
จัดจ้างเหมาทำโล่รางวัล 09 พฤษภาคม 2560 145
โครงการ จ้างทำชุดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 08 พฤษภาคม 2560 201
จ้างทำคู่มือแนวทางการกำหนดมาตรฐานศูนย์ข้าวชุมชน โครงการย่อยที่2 เสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชนและเครือข่าย ปี2560 05 พฤษภาคม 2560 231
เช่าคูหาแสดงสินค้า 05 พฤษภาคม 2560 84