การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ราคากลาง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถเกษตร) ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 02 พฤศจิกายน 2560 64
ราคากลาง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถเกษตร) ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 02 พฤศจิกายน 2560 59
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ขอประกาศราคากลางจ้างผู้ช่วยนักวิจัย โครงการศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง 01 พฤศจิกายน 2560 46
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงาน จำนวน ๑ ราย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน/การตลาด 31 ตุลาคม 2560 64
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมปฏิบัติงาน จำนวน ๔ ราย ตำแหน่ง ผู้รับจ้างเหมารายเดือน 31 ตุลาคม 2560 79
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมปฏิบัติงาน จำนวน ๑ ราย ตำแหน่ง ผู้รับจ้างเหมารายเดือน 31 ตุลาคม 2560 75
(ศมข.ขอนแก่น)ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางจัดจ้างบริการพนักงานขับรถยนต์ ปี 2561 27 ตุลาคม 2560 87
(ศมข.ขอนแก่น)ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางจ้างผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ปี 2561 27 ตุลาคม 2560 68
โครงการจ้างเหมาจัดทำต้นฉบับวารสารวิชาการข้าว (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 25 ตุลาคม 2560 127
โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 16 ตุลาคม 2560 92