การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
จัดจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน 11 สิงหาคม 2560 115
โครงการซื้อครุภัณฑ์วัสดุวิทยาศาสตร์ (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 10 สิงหาคม 2560 91
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ราคากลางจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบการผลิตข้าวGAP 09 สิงหาคม 2560 90
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง(รถบรรทุกดีเซล) 09 สิงหาคม 2560 86
โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 09 สิงหาคม 2560 95
โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 09 สิงหาคม 2560 78
โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 09 สิงหาคม 2560 114
จ้างเหมาจัดทำศูนย์ข้อมูลตลาดข้าวเฉพาะ (Nice Market) ปี 2560 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ 04 สิงหาคม 2560 92
ราคากลาง สอบราคาปรับปรุงอาคารสำนักงาน ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย 04 สิงหาคม 2560 90
ราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงาน ของ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี 04 สิงหาคม 2560 79