การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ใช่งานก่อสร้าง (ตาราง ปปช.07) 07 พฤศจิกายน 2560 90
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว 03 พฤศจิกายน 2560 209
โครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 4 รายการ (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 03 พฤศจิกายน 2560 104
โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 03 พฤศจิกายน 2560 76
จ้างเหมาจัดงานการเชื่อมโยงตลาดและประชาสัมพันธ์ข้าวตลาดเฉพาะ 02 พฤศจิกายน 2560 53
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี :โครงการจ้างเหมาบริการนักงานการเงินและบัญชี 02 พฤศจิกายน 2560 72
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ 02 พฤศจิกายน 2560 62
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ 02 พฤศจิกายน 2560 69
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ราคากลางโครงกาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 02 พฤศจิกายน 2560 73
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน รถยกขนาด 2.5 ตัน (เครื่องยนต์ดีเซล) จำนวน 1 คัน ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี 02 พฤศจิกายน 2560 66