การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการ ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร (โครงการขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว) 27 มกราคม 2560 254
โครงการ จัดซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ 27 มกราคม 2560 209
จ้างเหมาวิเคราะห์คุณค่าโภชนาการข้าว 25 มกราคม 2560 156
ประกาศ กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ "บทบาท หน้าที่ และภารกิจของพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 ฯ 25 มกราคม 2560 140
โครงการเช่าอุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับงานสำรวจด้านภัยพิบัติที่มีผลกระทบต่อผลผลิตข้าว 24 มกราคม 2560 65
โครงการซื้อกระดาษเพาะความงอก และกระดาษทดสอบความงอกเมล็ดพันธุ์ (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 18 มกราคม 2560 202
การจ้างสอบเทียบเครื่องมือและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวของกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประจำปีงบประมาณ 2560 17 มกราคม 2560 180
ชื่อโครงการ ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร (โครงการขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว) 17 มกราคม 2560 531
จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างจากสารเคมีทางการเกษตรและโลหะหนักในตัวอย่างข้าวเปลือกหรือข้าวสาร 16 มกราคม 2560 196
จัดซื้อเครื่องหยอดข้าวแห้งติดรถไถเดินตาม ชนิดใบผานเปิดร่อง ขนาด ๔ แถว 13 มกราคม 2560 222