การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศ โครงการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP และทดสอบคุณภาพทางกายภาพ ปี 2560 สำหรับภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 มิถุนายน 2560 173
โครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์ (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 08 มิถุนายน 2560 78
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศราคากลางจ้างออกแบบและพิมพ์โปสเตอร์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว 07 มิถุนายน 2560 117
จ้างเหมาจัดทำแปลงนาสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ และนาศิลปะ 02 มิถุนายน 2560 133
โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 31 พฤษภาคม 2560 93
จัดจ้างพิมพ์หนังสือเชิงวิชาการฉบับการ์ตูน เรื่องการปลูกข้าวยุด 4G 31 พฤษภาคม 2560 138
จ้างเหมาส่งเสริมและพัฒนาตราสินค้าข้าวสำหรับตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2560 31 พฤษภาคม 2560 104
จ้างเหมาวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ และการใช้ประโยชน์จากรำ กากรำ และน้ำมันรำข้าว เพื่อเพิ่มมูลค่า 30 พฤษภาคม 2560 126
จ้างเหมาพิมพ์คู่มือการผลิตข้าวที่ยั่งยืน 30 พฤษภาคม 2560 91
จ้างพิมพ์เอกสารตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ 30 พฤษภาคม 2560 122