การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ฯ ของศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา 27 มิถุนายน 2562 52
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน และ วัสดุการเกษตร 27 มิถุนายน 2562 49
ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(จ้างเหมาบุคคลภายนอก) 26 มิถุนายน 2562 70
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาพิมพ์เอกสารการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ 25 มิถุนายน 2562 51
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 24 มิถุนายน 2562 78
กรมการข้าว ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยภูมิ 20 มิถุนายน 2562 51
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลาง งานจ้างเหมาจัดทำป้ายชื่อศูนย์เรียนรู้เฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนข้าวและชาวนา และจัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์พระราชวงศ์พร้อมติดตั้ง ตกแต่ง บริเวณโดยรอบ 19 มิถุนายน 2562 29
ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ี่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 06 มิถุนายน 2562 58
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศราคากลางจ้างเหมาหน่วยงานภายนอกตรวจประเมิณระบบควบคุมภายในกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวและตรวจประเมินร้านรวบรวมเมล็ดพันธ์ุควบคุมเพื่อการค้า ปี ๒๕๖๒ 29 พฤษภาคม 2562 120
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง เรื่องจัดซื้อตะแกรงสำหรับเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว 23 พฤษภาคม 2562 104