การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศราคากลางกลางจ้างเหมาทำสื่อวีดิทัศน์ “กระบวนการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ” 01 สิงหาคม 2561 29
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบการผลิตข้าว GAP ทดสอบคุณภาพทางกายภาพ และตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีตกค้างในตัวอย่างดิน น้ำ และผลผลิตข้าว (Niche Market) ปี 2561 31 กรกฎาคม 2561 22
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาหน่วยงานภายนอกตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2561 31 กรกฎาคม 2561 18
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลาง จ้างออกแบบและจัดทำชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ โครงการ " 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" ของกรมการข้าว 31 กรกฎาคม 2561 13
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลาง งานโครงการจัดทำสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ "ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนข้าวและชาวนา" ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 31 กรกฎาคม 2561 18
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางงานจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือการปลูกข้าวในระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 10,000 เล่ม 26 กรกฎาคม 2561 18
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางงานจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือหลักสูตรชาวนามืออาชีพ ศูนย์เรียนรู้โครงพระราชดำริ โรงเรียนข้าวและชาวนา จำนวน 500 เล่ม 26 กรกฎาคม 2561 18
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลาง งานจ้างออกแบบและจัดทำชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ การจัดภูมิสถาปัตยกรรมแปลงนาข้าว ประกอบพระเมรุมาศ รัชกาลที่ ๙ 26 กรกฎาคม 2561 11
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางจ้างเหมาจัดทำชุดฝึกปฏิบัติการทดลองการปลูกข้าว จำนวน 1,250 ชุด 26 กรกฎาคม 2561 11
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการ 26 กรกฎาคม 2561 22