การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการจ้างจัดพิมพ์วารสารวิชาการข้าว (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 18 มิถุนายน 2561 9
โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 15 มิถุนายน 2561 13
สำนักบริหารกลาง ประกาศราคากลางจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวเพื่อสุขภาพ : พันธุ์ กข43 15 มิถุนายน 2561 10
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ 15 มิถุนายน 2561 11
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศราคากลางซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเครื่องถ่ายเอกสารและเหมึกเครื่องพิมพ์ 14 มิถุนายน 2561 12
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูแล้ง ปี 2561 รุ่น 2 (8 มิถุนายน 2561) 13 มิถุนายน 2561 25
โครงการซื้อตู้บ่มเชื้อ (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 13 มิถุนายน 2561 10
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๗ รายการ 13 มิถุนายน 2561 22
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๔ รายการ 13 มิถุนายน 2561 13
ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยาตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ปุ๋ยและสารเคมี) 11 มิถุนายน 2561 18