การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศราคากลางงานจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือบันทึกการจัดภูมิสถาปัตยกรรมแปลงนาข้าว ประกอบพระเมรุมาศ รัชกาลที่ 9 04 กรกฎาคม 2561 2
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ช้ันพันธุ์จำหน่าย ฤดูแล้ง ปี 2561 รุ่น 2 27 มิถุนายน 2561 25
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างเหมาพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ด้านการบริหารจัดการข้อมูลและคณะทำงานด้านเทคนิคของคณะทำงานจัดทำ Agri-Map 25 มิถุนายน 2561 13
โครงการจ้างเหมาวิเคราะห์ สารกลุ่ม neonicotinoid (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 25 มิถุนายน 2561 9
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ก่อสร้าง 25 มิถุนายน 2561 16
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ก่อสร้าง 25 มิถุนายน 2561 10
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง กำหนดราคากลางงานจ้างเหมาโครงการจัดทำสื่อ "บันทึกการจัดภูมิสถาปัตยกรรมแปลงนาข้าว ประกอบพระเมรุมาศ รัชกาลที่ 9" 22 มิถุนายน 2561 14
โครงการซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 22 มิถุนายน 2561 9
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลาง จ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือสรุปผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ ของกรมการข้าว ประจำปี 2560 จำนวน 500 เล่ม 20 มิถุนายน 2561 9
โครงการจ้างเหมาจัดนิทรรศการ งานประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ 35 พ.ศ. 2561 (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 20 มิถุนายน 2561 9