การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลาง งานโครงการจัดทำสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ "ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนข้าวและชาวนา" ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 31 กรกฎาคม 2561 124
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางงานจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือการปลูกข้าวในระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 10,000 เล่ม 26 กรกฎาคม 2561 93
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางงานจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือหลักสูตรชาวนามืออาชีพ ศูนย์เรียนรู้โครงพระราชดำริ โรงเรียนข้าวและชาวนา จำนวน 500 เล่ม 26 กรกฎาคม 2561 128
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลาง งานจ้างออกแบบและจัดทำชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ การจัดภูมิสถาปัตยกรรมแปลงนาข้าว ประกอบพระเมรุมาศ รัชกาลที่ ๙ 26 กรกฎาคม 2561 109
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางจ้างเหมาจัดทำชุดฝึกปฏิบัติการทดลองการปลูกข้าว จำนวน 1,250 ชุด 26 กรกฎาคม 2561 97
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการ 26 กรกฎาคม 2561 86
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลาง จ้างออกแบบและจัดชุดนิทรรศการเคลื่อนที่โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 26 กรกฎาคม 2561 104
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางจ้างจัดทำชุดฝึกปฏิบัติการทดลองการปลูกข้าว จำนวน 1,250 ชุด 26 กรกฎาคม 2561 96
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลาง งานจ้างพัฒนาแปลงนาสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ 26 กรกฎาคม 2561 102
โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 25 กรกฎาคม 2561 111