การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ตารางกลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้าง ปี 2561 30 พฤศจิกายน 2560 20
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ตารางราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารควบคุมคุณภาพ ปี 2561 30 พฤศจิกายน 2560 13
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อช่วยปฏิบัติงาน 29 พฤศจิกายน 2560 27
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว เรื่อง แจ้งความประสงค์เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 28 พฤศจิกายน 2560 17
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ราคากลางเช่าอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เพื่อนำเข้าข้อมูลสารสนเทศด้านข้าว 27 พฤศจิกายน 2560 14
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี ; ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2560 27 พฤศจิกายน 2560 17
โครงการจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฎค-7885 กทม. (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 27 พฤศจิกายน 2560 28
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ราคากลางเช่าอุปกรณ์ทำ Ground Truth 24 พฤศจิกายน 2560 21
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ขอประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างทำข่าวสารเมล็ดพันธุ์ข้าว ประจำปี ๒๕๖๑ 24 พฤศจิกายน 2560 11
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ประกาศราคากลางจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 24 พฤศจิกายน 2560 21