การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ (เพิ่มเติม) 08 มีนาคม 2561 35
โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลวิชาการและระบบสารสนเทศ (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 07 มีนาคม 2561 17
จัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ 07 มีนาคม 2561 32
โครงการจ้างเหมาพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 07 มีนาคม 2561 43
โครงการจ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 05 มีนาคม 2561 47
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ 02 มีนาคม 2561 42
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางการประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการผลิตแบบอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 27 กุมภาพันธ์ 2561 50
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 27 กุมภาพันธ์ 2561 48
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศราคากลางจ้างพัฒนาระบบการตรวจสอบและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 23 กุมภาพันธ์ 2561 43
โครงการซื้อหมึกพิมพ์ (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 23 กุมภาพันธ์ 2561 38