การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศราคากลาง กองเมล็ดพันธ์ุข้าว กรมการข้าว เรื่อง จ้างเหมาจัดทำกระสอบพลาสติกสานขนาดใหญ่(Jumbo bag) ปี2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 29 November 2562 120
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาจัดทำกระสอบพลาสติกสานขนาดใหญ่(Jumbo bag) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ปี 2563 29 November 2562 104
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาจัดทำกระสอบพลาสติกสาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ปี 2563 29 November 2562 97
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางงานจ้างเหมาจัดนิทรรศการพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 21 November 2562 92
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาหน่วยงานภายนอกตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ และตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีตกค้างในตัวอย่างดิน น้ำ และผลผลิตข้าว ปี 2562 20 November 2562 90
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางงานจ้างนำสื่อมวลชนศึกษาดูงานเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมการข้าว 15 November 2562 92
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาเครือข่ายส่วนกลาง จำนวน 1 งาน 01 November 2562 131
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางงานจ้างเหมาจัดนิทรรศการเผยแพร่พันธุ์ข้าว 5 พันธุ์ เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 เนื่องใน "วันพระบิดาาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562" 31 October 2562 113
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่ราคากลางเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ เครื่อง 30 October 2562 97
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาหน่วยงานภายนอกตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2563 29 October 2562 412