การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP แบบกลุุ่ม และทดสอบคุณภาพทางกายภาพ ปี 2561 23 สิงหาคม 2561 105
โครงการจ้างจัดทำเอกสารประกอบการสัมมนาฯ (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 23 สิงหาคม 2561 116
โครงการซื้อสารเคมี (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 22 สิงหาคม 2561 131
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ภารกิจของสารวัตรข้าวตามพรบ.พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 20 สิงหาคม 2561 94
จ้างเหมาประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 16 สิงหาคม 2561 121
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างเหมาจัดทำเอกสาร) 16 สิงหาคม 2561 119
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลโครงการศึกษาวิถีตลาดและส่วนแบ่งผลประโยชน์ระหว่างชาวนากับผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานข้าว 10 สิงหาคม 2561 89
การจัดจ้างพิมพ์รายงานผลการดำเนินงาน สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1 รายการ 08 สิงหาคม 2561 178
ราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (โครงการวัชพืช) ศวข.ชุมแพ 07 สิงหาคม 2561 114
ราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (โครงการวัชพืช) ศวข.ชุมแพ 07 สิงหาคม 2561 95