การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
จัดซื้อวัสดุในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี2561 27 ธันวาคม 2560 60
โครงการ จ้างเหมาจัดทำวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิไทย 27 ธันวาคม 2560 31
โครงการ จัดซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์การปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ จำนวน 1 ชุด 27 ธันวาคม 2560 40
โครงการ จัดซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์การปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก จำนวน 1 ชุด 27 ธันวาคม 2560 26
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ตารางแสดงวงดงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างจัดทำแบบับนทึกข้อมูลการผลิตเมล้ดพันธุ์ข้าว GS -04 Fโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 27 ธันวาคม 2560 14
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2560 รุ่น 2 (26 ธ.ค.60)-2 26 ธันวาคม 2560 28
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2560 รุ่น 2 (26 ธ.ค.60)-1 26 ธันวาคม 2560 30
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2560 รุ่น 2 (25 ธ.ค.60)-5 26 ธันวาคม 2560 32
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2560 รุ่น 2 (25 ธ.ค.60)-4 26 ธันวาคม 2560 27
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2560 รุ่น 2 (25 ธ.ค.60)-3 26 ธันวาคม 2560 28