การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวฯ 26 เมษายน 2561 34
กองตรวจสอบรับรองมาตฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศราคากลางจ้างทำใบรับรองมาตรฐานระบบการผลิตข้าว GAP 25 เมษายน 2561 24
โครงการจ้างเหมาพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ (บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากฟางข้าว) 24 เมษายน 2561 30
ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย) 21 เมษายน 2561 24
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ๕ รายการ 20 เมษายน 2561 29
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศโครงการจ้างซ่อมแซมระบบสารบัณอิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์ 20 เมษายน 2561 24
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ตารางแสดงราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ 20 เมษายน 2561 24
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร การเปิดเผยราคากลาง 09 เมษายน 2561 26
โครงการจ้างเหมาจัดทำนิทรรศการงาน "ประชุมวิชาการกรมการข้าว ประจำปี 2561"(กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 09 มีนาคม 2561 46
ราคากลางเอกสารประกอบและหนังสือการจัดเวทีเรียนรู้ 09 มีนาคม 2561 34