การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศราคากลาง จ้างพิมพ์วารสาร "ใบธง" 03 January 2563 126
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาจัดงานมหกรรมข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวไทย ปี ๒๕๖๓ 24 December 2562 124
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง กำหนดราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุการเกษตร 20 December 2562 86
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ และตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีตกค้างในตัวอย่างดิน น้ำ และ/หรือผลผลิตข้าว ปี 2562 20 December 2562 81
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศราคากลาง จ้างผลิตวีดีทัศน์ เรื่อง วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับข้าวและชาวนา 12 December 2562 101
โครงการจ้างเหมาจัดงานดำเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยีกสารผลิตข้าว เนื่องในงาน "วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563" ภายใต้การดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 11 December 2562 98
ประกาศราคากลาง กองเมล็ดพันธ์ุข้าว กรมการข้าว เรื่อง จ้างเหมาจัดทำกระสอบพลาสติกสานขนาดใหญ่(Jumbo bag) ปี2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 29 November 2562 146
ประกาศราคากลาง กองเมล็ดพันธ์ุข้าว กรมการข้าว เรื่อง จ้างเหมาจัดทำกระสอบพลาสติกสานขนาดใหญ่(Jumbo bag) ปี2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 29 November 2562 120
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาจัดทำกระสอบพลาสติกสานขนาดใหญ่(Jumbo bag) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ปี 2563 29 November 2562 103
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาจัดทำกระสอบพลาสติกสาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ปี 2563 29 November 2562 97