การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ก่อสร้าง 25 มิถุนายน 2561 28
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง กำหนดราคากลางงานจ้างเหมาโครงการจัดทำสื่อ "บันทึกการจัดภูมิสถาปัตยกรรมแปลงนาข้าว ประกอบพระเมรุมาศ รัชกาลที่ 9" 22 มิถุนายน 2561 33
โครงการซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 22 มิถุนายน 2561 36
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลาง จ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือสรุปผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ ของกรมการข้าว ประจำปี 2560 จำนวน 500 เล่ม 20 มิถุนายน 2561 29
โครงการจ้างเหมาจัดนิทรรศการ งานประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ 35 พ.ศ. 2561 (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 20 มิถุนายน 2561 33
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศราคากลางจ้างเหมาตรวจรับรองสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้มาตรฐานสหภาพยุโรป 19 มิถุนายน 2561 42
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ ขนาด ๓๐-๓๕ ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ในประเทศญี่ปุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มิถุนายน 2561 25
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวผลิตภัณฑ์ ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์เอกสารรายการการตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน มาตรฐาน GAP 18 มิถุนายน 2561 33
โครงการจ้างจัดพิมพ์วารสารวิชาการข้าว (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 18 มิถุนายน 2561 31
โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 15 มิถุนายน 2561 33