การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ 02 มีนาคม 2561 21
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางการประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการผลิตแบบอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 27 กุมภาพันธ์ 2561 21
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 27 กุมภาพันธ์ 2561 21
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศราคากลางจ้างพัฒนาระบบการตรวจสอบและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 23 กุมภาพันธ์ 2561 20
โครงการซื้อหมึกพิมพ์ (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 23 กุมภาพันธ์ 2561 17
โครงการซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 23 กุมภาพันธ์ 2561 15
โครงการ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ "ตามรอยพ่อ สานต่องานข้าวเพื่อแผนดิน" กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว 23 กุมภาพันธ์ 2561 14
จัดจ้างพิมพ์คู่มือเจ้าหน้าที่และเกษตรกร 14 กุมภาพันธ์ 2561 27
โครงการจ้างทำพลาสติกสาน (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 14 กุมภาพันธ์ 2561 17
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ขอประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างผู้ช่วยนักวิจัย โครงการศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง 13 กุมภาพันธ์ 2561 14