การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 05 กรกฎาคม 2561 15
ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 05 กรกฎาคม 2561 14
ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 05 กรกฎาคม 2561 12
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศราคากลางเช่าอุปกรณ์ทดสอบ Mobile Application และโสตทัศนูปกรณ์เพื่องานถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่าน Mobile Device 04 กรกฎาคม 2561 9
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างสอบเทียบเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ 04 กรกฎาคม 2561 8
ราคากลางจ้างเหมาบริการเพื่อการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น 04 กรกฎาคม 2561 30
ประกาศกำหนดราคากลาง งานจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือสรุปผลการดำเนินงานกองประสานงานโครงการพระราชดำริ ประจำปี 2560 จำนวน 350 เล่ม 04 กรกฎาคม 2561 9
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศราคากลางงานจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือบันทึกการจัดภูมิสถาปัตยกรรมแปลงนาข้าว ประกอบพระเมรุมาศ รัชกาลที่ 9 04 กรกฎาคม 2561 1
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ช้ันพันธุ์จำหน่าย ฤดูแล้ง ปี 2561 รุ่น 2 27 มิถุนายน 2561 24
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างเหมาพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ด้านการบริหารจัดการข้อมูลและคณะทำงานด้านเทคนิคของคณะทำงานจัดทำ Agri-Map 25 มิถุนายน 2561 12