การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี : ราคากลางจัดซื้อปุ๋ยเคมี จำนวน 3 รายการ 08 กรกฎาคม 2562 33
ราคากลางจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 08 กรกฎาคม 2562 24
ประกาศราคากลาง จัดจ้างทำสื่อเผยแพร่ ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี2562 สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว 08 กรกฎาคม 2562 28
ประกาศราคากลาง จัดจ้างผลิตสื่อวีดีทัศ เรื่อง เผยแพร่ผลงานเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี2562 สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว 08 กรกฎาคม 2562 22
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2562 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ.2562) 05 กรกฎาคม 2562 36
(ศมข.ขอนแก่น)ประกาศรายละเอียดการกำหนดราคากลางจ้างเหมาหน่วยงานภายนอกตรวจประเมินข้าวอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2562 04 กรกฎาคม 2562 33
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างเหมาหน่วยงานภายนอก Outsource) 04 กรกฎาคม 2562 34
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ฯ ของศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา 27 มิถุนายน 2562 28
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน และ วัสดุการเกษตร 27 มิถุนายน 2562 28
ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(จ้างเหมาบุคคลภายนอก) 26 มิถุนายน 2562 35