การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การเกษตร และครุภัณฑ์ยานพาหนะ ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 27 November 2563 18
ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง (จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ) 27 November 2563 9
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาจัดงานประชาสัมพันธ์ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว (เทศกาลของขวัญ) 27 November 2563 8
ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อนสร้าง ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี 12 November 2563 82
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง กำหนดราคากลางงานจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ๙ ก้าว ข้าวไทยสู่ทฤษฎีใหม่อย่างพอเพียง ๑๐ สืบสานยั่งยืนราษฎรไทย เนื่องใน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 04 November 2563 12
โครงการซื้อพลาสติกรองตาก(กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 23 September 2563 29
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศจัดทำระบบบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการผลิตข้าว 16 September 2563 54
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศจ้างเหมาวางผังแปลงโครงการตั้งศูนย์เรียนรู้การทำนาโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 16 September 2563 33
ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจักซื้อจัดจ้า่งที่มิใช่งานก่อสร้าง (เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว) 14 September 2563 75
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศจัดจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 09 September 2563 41