ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจักซื้อจัดจ้า่งที่มิใช่งานก่อสร้าง (เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว)