ประกาศราคากลาง กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว โครงการจ้างเหมาจัดทำกระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว โครงการจ้างเหมาจัดทำกระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)