กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบริการประมวลผลข้อมูล ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว
เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบริการประมวลผลข้อมูล ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์   
รายละเอียด...