สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศราคากลางจ้างผลิตสารคดีเผยแพร่ผลงาน Model Smart Farmer ด้านข้าว ตามคุณสมบัติ 6 ข้อ ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2563

K1 24 08 63