ประกาศราคากลาง กองเมล็ดพันธ์ุข้าว กรมการข้าว เรื่อง จัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องไม่ต่ำกว่า 90 กิดลวัตต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง กองเมล็ดพันธ์ุข้าว กรมการข้าว เรื่อง จัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องไม่ต่ำกว่า 90 กิดลวัตต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยวิธีคัดเลือกClick...