ประกาศราคากลาง กองเมล็ดพันธ์ุข้าว กรมการข้าว เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศราคากลาง กองเมล็ดพันธ์ุข้าว กรมการข้าว เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) Click..